common eland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common eland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common eland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common eland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • common eland

    dark fawn-colored eland of southern and eastern Africa

    Synonyms: Taurotragus oryx

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).