common air interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common air interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common air interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common air interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • common air interface

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện vệ tinh chung