coal storage yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal storage yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal storage yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal storage yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coal storage yard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi than đá