coal bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coal bed

    * kỹ thuật

    lớp than

    vỉa than

    vỉa than đá