coal pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coal pit

    * kỹ thuật

    mỏ than

    than đá