coal bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coal bin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng than