coal distillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal distillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal distillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal distillation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coal distillation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chưng cất than