chicken roundworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chicken roundworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chicken roundworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chicken roundworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chicken roundworm

    intestinal parasite of domestic fowl

    Synonyms: Ascaridia galli

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).