bill department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bill department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bill department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bill department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bill department

    * kinh tế

    bộ phận áp hối (của cửa hàng)

    bộ phận phiếu khoán