batch ftp (bftp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

batch ftp (bftp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm batch ftp (bftp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của batch ftp (bftp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • batch ftp (bftp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao thức chuyển tệp (FTP) theo lô