base widening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

base widening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm base widening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của base widening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • base widening

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự mở rộng bazơ