base pay rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

base pay rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm base pay rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của base pay rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • base pay rate

    * kinh tế

    mức lương cơ bản