awe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awe.

Từ điển Anh Việt

 • awe

  /ɔ:/

  * danh từ

  ván cánh bánh xe nước

  * danh từ

  sự sợ hãi, nỗi kinh sợ

  to stand in awe of somebody: kinh sợ ai

  to keep (hold) somebody in awe: làm cho ai kinh sợ

  to be struck with awe: sợ hãi

  * ngoại động từ

  làm sợ hãi, làm kinh sợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awe

  an overwhelming feeling of wonder or admiration

  he stared over the edge with a feeling of awe

  inspire awe in

  The famous professor awed the undergraduates

  Similar:

  fear: a feeling of profound respect for someone or something

  the fear of God

  the Chinese reverence for the dead

  the French treat food with gentle reverence

  his respect for the law bordered on veneration

  Synonyms: reverence, veneration