awesomeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awesomeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awesomeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awesomeness.

Từ điển Anh Việt

  • awesomeness

    /'ɔ:səmnis/

    * danh từ

    tính đáng kinh sợ; sự làm khiếp sợ; sự làm kinh hoàng