awed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awed

  inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence

  awed by the silence

  awful worshippers with bowed heads

  Synonyms: awful

  having or showing a feeling of mixed reverence and respect and wonder and dread

  stood in awed silence before the shrine

  in grim despair and awestruck wonder

  Synonyms: awestruck, awestricken

  Antonyms: unawed

  Similar:

  awe: inspire awe in

  The famous professor awed the undergraduates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).