aweless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aweless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aweless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aweless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aweless

    devoid of any feeling of awe or reverence

    Synonyms: awless

    neither feeling nor showing respect

    Synonyms: awless, disrespectful

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).