amino group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amino group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amino group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amino group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amino group

    Similar:

    amino: the radical -NH2

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).