aminophylline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminophylline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminophylline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminophylline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aminophylline

    a theophylline derivative that is used as a bronchodilator in the treatment of bronchial asthma, emphysema, and bronchitis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).