aminolysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminolysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminolysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminolysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aminolysis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự phân hủy amin