alternating tension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating tension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating tension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating tension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternating tension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tenxơ thay phiên