alternating bending test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating bending test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating bending test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating bending test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternating bending test

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm uốn đổi dấu

  xây dựng:

  thí nghiệm uốn đan dấu

  thí nghiệm uốn đổi dấu