alternating current bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating current bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating current bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating current bridge.

Từ điển Anh Việt

  • alternating current bridge

    (Tech) cầu dòng xoay chiều