alternating impact test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating impact test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating impact test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating impact test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternating impact test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử va chạm đối đầu