alternating routing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating routing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating routing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating routing.

Từ điển Anh Việt

  • alternating routing

    (Tech) xếp nối thay thế