alternating impact machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating impact machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating impact machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating impact machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternating impact machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy thử va đập đổi dấu