alignment error rate monitor (aerm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alignment error rate monitor (aerm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alignment error rate monitor (aerm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alignment error rate monitor (aerm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alignment error rate monitor (aerm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ giám sát tỷ lệ lỗi đồng bộ