alert type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu báo động

    kiểu báo lỗi