alerting signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alerting signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alerting signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alerting signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alerting signal

    * kỹ thuật

    tín hiệu báo động

    toán & tin:

    tín hiệu đánh động