alert focal point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert focal point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert focal point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert focal point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert focal point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu điểm báo động

    trung tâm điểm báo động