alert broacasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert broacasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert broacasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert broacasting.

Từ điển Anh Việt

  • alert broacasting

    (Tech) quảng bá báo động