alert information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert information

    * kỹ thuật

    thông tin tín hiệu