alert control session nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert control session nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert control session giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert control session.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert control session

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phiên điều khiển sự cố