alert description nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert description nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert description giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert description.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert description

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự mô tả báo động