alert box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alert box

    * kỹ thuật

    hộp cảnh báo

    toán & tin:

    hộp báo động