adrenal gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal gland.

Từ điển Anh Việt

  • adrenal gland

    (giải phẫu) tuyến thượng thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adrenal gland

    either of a pair of complex endocrine glands situated near the kidney

    Synonyms: adrenal, suprarenal gland