adrenal glands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal glands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal glands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal glands.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenal glands

    * kỹ thuật

    y học:

    tuyên thượng thận