adrenal cortical steroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal cortical steroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal cortical steroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal cortical steroid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adrenal cortical steroid

    Similar:

    corticosteroid: a steroid hormone produced by the adrenal cortex or synthesized; administered as drugs they reduce swelling and decrease the body's immune response

    adrenal cortical steroids are used to treat many different conditions

    Synonyms: corticoid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).