adrenal struma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal struma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal struma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal struma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenal struma

    * kỹ thuật

    y học:

    u mạch tuyến thượng thận