adrenal rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenal rest

    * kỹ thuật

    y học:

    mảnh sót tuyến thượng thận