adrenal medulla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal medulla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal medulla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal medulla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adrenal medulla

    the medulla of the adrenal gland; secretes epinephrine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).