adrenal hypertension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenal hypertension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenal hypertension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenal hypertension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenal hypertension

    * kỹ thuật

    y học:

    tăng huyết áp do tuyến thượng thận