adrenalectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenalectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenalectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenalectomy.

Từ điển Anh Việt

  • adrenalectomy

    * danh từ

    (giải phẫu) việc cắt tuyến trên thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adrenalectomy

    surgical removal of one or both adrenal glands

    Synonyms: suprarenalectomy