suprarenalectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suprarenalectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suprarenalectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suprarenalectomy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suprarenalectomy

    Similar:

    adrenalectomy: surgical removal of one or both adrenal glands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).