adrenalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenalism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adrenalism

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn năng tuyến thượng thận