additional worker hypothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional worker hypothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional worker hypothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional worker hypothesis.

Từ điển Anh Việt

  • Additional worker hypothesis

    (Econ) Giả thuyết công nhân thêm vào.

    + Theo lập luận này, thu nhập thực tế của gia đình giảm trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ sẽ gây ra HIỆU ỨNG THU NHẬP.