accurate to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate to

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chính xác đến