accurate method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate method

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương pháp chính xác