accurate map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate map

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    bản đồ chính xác