accurate to five decimal places nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate to five decimal places nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate to five decimal places giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate to five decimal places.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate to five decimal places

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chính xác đến năm số thập phân