accurate reading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate reading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate reading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate reading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate reading

    * kỹ thuật

    y học:

    đọc chính xác